Ilościowa angiografia wieńcowa

Ilościowa angiografia wieńcowa
Zmiany bifurkacyjne scharakteryzowano zgodnie z klasyfikacją Medina. W przypadku ilościowej angiografii wieńcowej (QCA), angiogramy uzyskane na początku badania, po zakończeniu interwencji oraz w 9-miesięcznej obserwacji analizowano za pomocą komputerowego systemu przeznaczonego do analizy bifurkacji (Qangio XA wersja 7.3, Medis, Leiden, Holandia ), zgodnie ze standardową procedurą operacyjną naszego certyfikowanego laboratorium rdzenia angiograficznego.11 Uzyskaliśmy pomiary QCA trzech segmentów zmiany bifurkacji: proksymalny i dystalny odcinek gałęzi głównej i bocznej. Zawsze wykonywaliśmy pomiary w stentowanej części naczynia (stent).
Badanie punktów końcowych i definicji
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było maksymalne zwężenie w stencie, zwężenie bifurkacji (najwyższe oszacowane QCA zwężenie stentu z odcinka bliższego, dalszego i bocznego) po 9-miesięcznej obserwacji. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały binarny współczynnik restenozy zdefiniowany jako docelowe zwężenie o średnicy ≥50%.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ilościowa angiografia wieńcowa została wyłączona

Leczenie chorob serca

W przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w przypadku zmian bifurkacyjnych preferowane jest pojedyncze stentowanie gałęzi głównej, a stentowanie bocznej gałęzi zalecane jest tylko w przypadku niewystarczających wyników bocznego odgałęzienia.1 Przy tej strategii podwójne stentowanie obu głównych i boczna gałąź jest obecnie nadal potrzebna w 5-36% procedur bifurkacji.2,3,4,5 W tym celu opracowano różne techniki, które są obecnie stosowane w codziennej rutynie. 6,7,8,9, 10 Wśród tych technik, stentowanie typu T i protruzyjnego (TAP) oraz stentowanie typu culotte to dwa podejścia, które są zgodne z zalecaną strategią stentowania bocznej gałęzi. Niedawny dokument konsensusu wymienia przede wszystkim jakąś formę stentowania T, w tym TAP.1 Niemniej jednak nie przeprowadzono randomizowanego badania porównującego stentowanie TAP z stentowaniem metodą culotte u pacjentów wymagających stentowania bocznej gałęzi.W przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w przypadku zmian bifurkacyjnych preferowane jest pojedyncze stentowanie gałęzi głównej, a stentowanie bocznej gałęzi zalecane jest tylko w przypadku niewystarczających wyników bocznego odgałęzienia.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Leczenie chorob serca została wyłączona

Wewnatrzustne wsparcie balonowe dla wstrzasu kardiogennego

W badaniu Thiele i wsp. (Wydanie 4 października) na temat stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) u pacjentów z wstrząsem kardiogennym spowodowanym ostrym zawałem mięśnia sercowego, wniosek autorów, że IABP nie zmniejszyło istotnie umieralności 30-dniowej musi być ostrożny. U jednej czwartej pacjentów w badaniu prawostronna tętnica wieńcowa była naczyniem powiązanym zawałem, a zawał prawej komory mógł przyczynić się do hemodynamiki.
Ponadto średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 89 mm Hg, a średnie tętno wynosiło 92 uderzeń na minutę. U wielu pacjentów kryterium włączenia niskiego ciśnienia krwi najwyraźniej nie zostało spełnione, a pacjentów tych włączono na podstawie stosowania katecholamin. Kryteria takiego stosowania u prawie 90% pacjentów nie są prezentowane, a stosowanie u pacjentów z ostrą niewydolnością serca ze skurczowym ciśnieniem krwi o wartości powyżej 85 mm Hg ma wskazania klasy IIIC w najnowszych w ytycznych European Society of Cardiology (ESC) .2 W związku z tym, główna korzyść z polepszenia hemodynamiki bez użycia katecholamin mogła nie zostać zrealizowana. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wewnatrzustne wsparcie balonowe dla wstrzasu kardiogennego została wyłączona

Wczesne wyniki znaczacego programu do elektronicznej ewidencji zdrowia

W 2009 r. Ustawa o technologii informatycznej dotyczącej zdrowia i zdrowia klinicznego (HITECH) ustanowiła programy zachęt Medicare i Medicaid, aby zachęcić do przyjmowania elektronicznych kart zdrowia (EHRs) przez szpitale i kwalifikujących się specjalistów. W ramach programu Medicare uprawnieni specjaliści, którzy wykazują znaczące wykorzystanie certyfikowanych EHRs, kwalifikują się do płatności do kwoty 44 000 USD, podczas gdy kwalifikujący się profesjonaliści, którzy nie podlegają karom, podlegają karze po 2015 roku.
Wymagania etapu do sensownego użycia obejmują wykorzystanie kluczowych funkcji EHR, w tym elektronicznego przepisywania, sprawdzania leków i leków, a także utrzymywania listy problemów, leków i alergii. W etapie usługodawcy muszą spełnić 15 podstawowych celów i wybrać 5 dodatkowych określonych celów z menu 10. W przyszłości etapy będą się koncentrować na wykorzystaniu EHRs w celu dalszej poprawy procesów opieki i w yników pacjentów. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wczesne wyniki znaczacego programu do elektronicznej ewidencji zdrowia została wyłączona

Iwakaftor w Homozygoty G551D z mukowiscydoza

Przydatność doustnego środka wzmacniającego działanie iwakaftoru u pacjentów z mukowiscydozą, którzy są heterozygotyczni pod względem mutacji G551D.1 Możliwość zwiększonej odpowiedzi u osób homozygotycznych pod względem mutacji nie jest znana z powodu jej niskiej częstości występowania. Ivacaftor wzmaga prawdopodobieństwo otwartego kanału w białku transbłonowym mukowiscydomatycznego mukowiscydozy (CFTR) 1. Najczęstsza mutacja mukowiscydozy, F508del, powoduje, że CFTR osiąga niewielki lub zerowy poziom, podczas gdy mutacja G551D-CFTR, istnieją potencjalnie normalne poziomy niefunkcjonalnych kanałów CFTR na powierzchni komórki.2 Dlatego też postulujemy zwiększoną skuteczność iwakaftoru w homozygotach G551D w porównaniu ze złożonymi heterozygotami z pojedynczą mutacją G551D. Ponadto mało wiadomo na temat reakcji na iwakaftor u osób z wymuszoną objętością wydechową w ciągu sekundy (FEV1) poniżej 30% wartości przewidywanej, ponieważ osoby te zostały wykluczone z początkowych badań.1,3 Rycina 1. Rycina 1. Zmiany od linii podstawowej do 52 tygodni terapii iwakaftorem u homozygoty G551D. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Iwakaftor w Homozygoty G551D z mukowiscydoza została wyłączona