jolanta paluch okulista poznań ad 7

Podobne wyniki zaobserwowano dla wskaźników hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmierci. Po wystąpieniu niewydolności serca lub po hospitalizacji z powodu niewydolności serca wskaźniki umieralności znacznie wzrosły w porównaniu z pacjentami, u których niewydolność serca nie rozwinęła się. Ta różnica wskazuje, że rozwój niewydolności serca ma poważny niekorzystny wpływ na rokowanie.10 Obserwowano stały spadek odsetka pacjentów hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych zarówno w teście leczenia, jak i w badaniu prewencyjnym. Wystąpiło znaczne zmniejszenie odsetka pacjentów w grupie enalaprylu hospitalizowanych z przyczyn niesercowo-naczyniowych w teście leczenia, natomiast w teście prewencyjnym zaobserwowano odwrotny wynik. Sprzeczne różnice w częstości hospitalizacji z przyczyn niesercowo-naczyniowych są prawdopodobnie spowodowane przypadkiem. W dwóch połączonych badaniach liczba hospitalizacji z przyczyn bezkrasysercowych była praktycznie identyczna w obu grupach (996 w grupie placebo w porównaniu z 997 w grupach enalaprylu). W żadnej z prób nie zaobserwowano znaczącej różnicy w hospitalizacji w żadnej konkretnej kategorii bez krążenia.
Podczas badania więcej pacjentów losowo przydzielonych do grupy placebo niż do grupy otrzymującej enalapryl otrzymywało digoksyny, diuretyki lub inhibitory konwertazy angiotensyny, które nie były częścią schematu badania. Ogółem 40,9% pacjentów, u których wystąpiła niewydolność serca, a 50,9% hospitalizowanych w grupie placebo zostało przepisanych jako inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę, zwykle po wystąpieniu niewydolności serca. Ponieważ zmniejszenie śmiertelności z enalaprylem wynikało głównie z mniejszej częstości niewydolności serca, częste stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i być może innych leków w tej grupie prawdopodobnie doprowadziło do niedoszacowania zmniejszenia umieralności z enalaprilem. . Nasze dane mogą być również interpretowane jako wskazujące, że może istnieć tylko niewielka różnica w śmiertelności pomiędzy bezobjawowymi pacjentami leczonymi prewencyjnie i tymi leczonymi z dokładną obserwacją i rozpoczęciem terapii w przypadku niewydolności serca.
Zmniejszenie częstości hospitalizacji i częstość niewydolności serca były w przybliżeniu tej samej wielkości u pacjentów przyjmujących diuretyki lub digoksyny przy przyjęciu oraz u tych, którzy nie otrzymywali takich leków; redukcje były również podobne u pacjentów z klas I i II według NYHA. Korzyści z leczenia enalaprylem w zapobieganiu niewydolności serca i hospitalizacji były największe wśród pacjentów z najniższymi frakcjami wyrzutowymi. Podobne tendencje w kierunku mniejszej korzyści u pacjentów z wyższymi frakcjami wyrzutowymi zaobserwowano w teście leczenia SOLVD 1, co sugeruje, że należy zachować ostrożność przy ekstrapolowaniu wyników prób SOLVD pacjentom z frakcjami wyrzutowymi powyżej 0,35.
Główne działania niepożądane obserwowane w tym badaniu – niedociśnienie, kaszel i podwyższony poziom potasu w surowicy – są podobne do obserwowanych w teście leczenia SOLVD i innych badaniach inhibitorów konwertazy angiotensyny u podobnych pacjentów.1 2 3 Częstotliwość po stronie efekty w badaniach SOLVD mogą być wyższe niż w innych badaniach ze względu na znacznie dłuższą obserwację oraz fakt, że pacjenci byli pytani o te skutki uboczne podczas każdej wizyty
[patrz też: hw pietrzak holding, ile trwają studia medyczne, humanidas ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „jolanta paluch okulista poznań ad 7

  1. Iga pisze:

    Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

  2. Hightower pisze:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: liposomalna witamina c[…]

  3. Amelia pisze:

    Owoce składają się w dużej mierze z wody